Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >科普

Nyuq nyun yoq ri zo ra e shicham

春节吃什么水果

作者:赵芹芳
来源:德宏团结报 发布时间:2019-04-18 09:39:35

 


Gokun le bang daijo lo gvo dangkun lakun gi:“Azhung zhung shicham zo zhang gungdu wangzan le ”ga, haumu gokun mai akui zhe shoqshicham myozo zhang dungdu wangzan le ga xi ri gi olvang lumzhing lui zo bum le, haimu lui shicham zo zhang gungdu wangzan le lvu ga zhang gi, shicham gi myigung mai yuqtoq lo lui, nganvung wacang wui mai azang lvoqpyoq lazhung zoze ngvut le, haumu lui shicham kau ma gi azhungzhung gung manze xibve ri bo bum mu, nganvung wacang zo wui zogvat zhang, gungdu ma wumlai ri luq mu, gungdu ma wang lo ra hen nobau ri wotang zing byvam dvo, byu ri zhumzhum sansan zi wo dut le ga. Akun, nyuq nyun yoq ma gi ao ma shi bve zo ri zhe ge le. 

1、Lungbum shi

Lungbum shi zo ri qipam bve ma ge lui, suicho ri wo lvoq nyvom le, byu gungdu ma xiezhi ri wo lvoqnyvum, suicho ri wo lvoqnyvom, xetang ri wo lvoq nyvum le.  Xi mai lailui gonxin no、gauzeya no、qipam no bve ri gezo nvut ri ngvam le gaDum ngvut zhang lungbum shi gi ipe shuq wut dvo ri wo lvoq jving le, haumu buinum zhine wui chom zupzing lui ishuq myo  zhang lungshi wing  shuq zhang ishuq wut e wo lvoq san, lungshi wing xi myomyo wozo zhang myoqdong sho ri zhvoi le.

2、Zecui shi

Zecui shi ma gi byu gungdu ma ra e gungman ze bo dik e lazhung shi ngvut le, shi xi ma wuixinsu C bo le、linmungson ri bo azhung zhung kongze ri bo le, haumu zo gvilvang gung ri anye gungdu kaqo ri  gewang bo dik bedum ngvutzhang zechui qenwuisu ga gungman ze ri myo mu, shi xizhung myozo zhang gi byu gungdu ma duq su ga xibve ri wo qom chi qo byvam le. 

3Makzhvok shi 

Ipe shuq ra hi nayi 30minit gvo ma wuixinsuC、wuixinsuB angvut zhang makzhvok shi  zo ri gi ipe shuq lui jujvin duq ri wo gam leXimai laimu makzhvok shi myo zo ri sing nopyo  ri wo gam le, byu gungdu ma suicho tan lo ra ri wo gam le.

4、Myiqhuqtau shihum  

Nganvung ladada zonvut ngvam mu zang zo myo lui wambung  ma ga nyiwui le, xisu dut zhang myiqhuqtau shihum shi zo ri  ge le. 

5、Yangwom shi

Yangwom shi zo zhang ri qipam lui nvuq qo mi gewang bo le. 

6、Ngoqhom shi

Layuq yuq lada da yomyom paqpaq ga lui yvup nau su gaimyit azhvi aguqqipam  angon、uwun wun myoqchut、nvikzhum yo、 imyit put pat gvut nyiwui zhang gi ngoq hom shi zo ri ge le. 

7、Caumui shi

Caumui shi gi Nyuqnyun yoq ma zo ri zhe ge le. Caumui ma wuisinsu C bo e mai lailui, gazhung gungman ze ri bo le. 

8、Sangpo shi  

Sangpo shi ma gungman ze myo dik le. Sangpo shi ma myiwa jausu ga e zhung lahu bo lui, gungdu ma myo bo dvo e danbeqzhishatang、shocu bve ri wo qom lvu pyi byvam le. 

8、Shum shi 

Shumshi gi zhvoi ngvam dik e lazhung shi ngvut le, shumshi ma wuitamyin C ga su gungman ze bo lui, shumshi zo zhang myoqdong shogvuq ri pyu zhvoi lo mu myoqdong ma myigong wut lo qo ri wo lvom byvam le, byu gungdu ma ra ang izhvam ri wo lvoq zhat le.

9、Pyingo shi 

Pyingo shi gi shicham gu ma zhe ge shi yvang be, shi ma izhvammyo e mai lai mu,  byu gungdu ma ra ang e wuilengyensuxin、tyeq eq wuisinsu B1wuisinsu B2wuisinsu eq huqloqbusu gojau、qenwuisu  bve myo legungman ze xibve gi myoqdong shogvuq zhvoi qo ma ri gewang zhaq myo le.

10、Shipung shi

Shipung shi ma ri shogvuq ma ra ang le izhvam myo dik le , haumu nyuq nyunyoq ma shipung shi zo ra dut le, shipungshi ma myiwa cuqenwui、gai、lin、tyeq ga e kongze bve myo lui, shipung shi zo ri sui wum wo vloq nyvumzhvut ma gewang bogungdu ma duq ri wo kat toq byvam le.

11、Zemo shi 

Zemo shi zo ri zvut ma g ewang bo, sui ri wo zhat lvuq yu,  dam dap dvo ri  wo ya le, beqxe ana no ri wo gam le, ulvum suicho ana ri wo gam le. Zemo shi ma yidausu bo mului,tangnyau no bo bang bve zo ri zhe ge le.(Puq gvasu Zunwa Nangbang)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编辑:赵芹芳

Logidat paqzhvi 科普

more

Laili laigva 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.