Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >文艺

Awa e mvoqjvo dangkun

父亲的话

作者:闵建岚
来源:德宏团结报 发布时间:2019-04-18 09:42:33


    Laqma lanyi ri, nang zoshang nang ri:Haimu subve gi modo qo agon ge solai, ngape gi myine duq shoq lang ra le?

Haimu zangseng ma zangzo ri subve gi giru ge gvat, ngape gi zvik za zo ra le?

Byu layuq ngvu ri ngun zhe wo zhang zhe arong bo ra angvut lvu?

Hai ri gi byu pau dap ga le?

Paqzhvi mvoq ri hai lazhvum bo le?

Kisu gvut zhang sheq mingdan ri zhvit le?......

Xisu ga azhung zhung myi lo zhang, a o ma 《Awa mvoqjvo e dangkun》ga e sumla lvo ri wu aq, hauzhang nang kisu gvut dvu dai ra se le.


图2

“Awa, haimu subve gi modo qo myine duq、myinyui aduq shi ma so agvo lvu?”

“Yvangmoq gi amu jin agvo kai.”

“Asu ngo ri zhongdoq e ra jin ri mvai, haimu myinyui duq zhang sheq laso le?”

“Asu ngo nang ri myi wu le, modo qo so kun misat dvo e gi myinyui duq zhang sheq la ge so le angvut dvi?”

“Ngvut le.”

“Ang e qo dingding chang ra dut le, subve shutshai qo abi chang, xisu ri gi yvumsing gung yvumsing pau ga le.”


图3

“Awa, joqmyo ban lai lo be wa haimu nganvung gi medu tutu gu wut ra ashi?”

“Akui jo gi cungtoq lo lui myinnap joq ashi, haumu mebu gi tutu za wut ra ashi.”

“Asu byu lawam gi haimu nyeyam za zhe eq mebu yvam zo wut mu gailam lam le?”

“Kayuq ri mebu kisu wut ra gi yvumsing yvang ge doqdan le, mebu gi byugung lvoqnyve byi su, yvumsing gung yvumsing dat kangu ra dut le, xigi yvumsing gung yvumsing zhvitdap su be.”


图4

“Awa, ngamoq pung ma zhongzo numnang ga ri yvum ma yvummu bi zui zhang gi apau byi ra dut ri ga.”

“Akun nang kisu ngvu son le?”

“Ngo ri adat dai, zho e su ri ga, azho e su ri ga.”

“Nang mu e zui ri gi apau yuzo ra ngvut le, asu yvumkau ma yvummu gi banshoq bang e mu ngvut le, yvumbyu layuq ngvu e gi, yvummu chomzui ra dut le, yvummu zui mu gi inu iwa ri apau age dung, laqma ngun dung ra ngvutzhang gadong mai ge dung le, inu iwa ri zoqe ngun adung zhung, xigi yvumsing gung yvumsing gindan ga le.”

编辑:赵芹芳
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.