Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >综合

Qang lusik zo

简讯

作者:赵芹芳
来源:德宏团结报 发布时间:2019-03-22 09:17:26

● 3qap 9nyi ri, “Gungbyvan Sakung”ga e 2019zan welam dinlvum amu Mangshi ma gvut be.Bejin、Shanghai、Shenzhen、Xanggang eq Yinnan ming kau ma e bum gvam doq bang 200yuq myit lo zhe bilom bigvo. Din   noqzuq lvum gvo e mai, Shen Jashen、Li Funfun gi 50deng pung ma yuqge、myiwe pung nanbat ra arong wo yu bigvo, Li Zhauwu、Zhang Huipyin gi 35deng pung ma yuqge、 myiwe nambat ra arong wo yu bigvo.

● 3qap 7nyi ri, Wandin sutgan kuqlai zuiring zhiwo Gunggon wap mai 2019zan piga wuiloq muzo nven wang mukat ngun tuq lvung byinding laigva gvalvum king gvut bi- gvo, hau yvang ma gvalvum dvo gvo e mukat 3lvum, wo pye nven wang lo e  ngun 1dvung eq 3qing mun myit, zang chung e maumyi 95mu zhe ra.Mukat 3lvum xigi: Mingmau Daiwang zoze sairvang seng ma e “Daiwang ze bve sairvang”mukat, Muishan honquq myinyang piga seng ma e “Shenda shigu zoze eq howa zo sairvang”mukat, Sakung Zhunggo shiyuq cu Kunlun myiduq soq seng ma e “Wandin minggvan gikan laitoq laiwang yuq zhung sutmu zuisai zhang Wandin tenranqi chung ge”mukat ngvut ra. Mukat xi 3lvum banshoq gi Wandin minggvan piga ze laitoq laiwang yuqzhung sutmu zuisai zhiwo ma qom lvung dvo bigvo.        (Puqsu Mulat)


编辑:赵芹芳

Logidat paqzhvi 科普

more

Laili laigva 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.