Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >科普

Woq-u e gewang

作者:赵芹芳
来源:德宏团结报 发布时间:2019-03-22 09:14:49

Woq-u  gi gungman bo zhung zoze ngvut lui, akui gi yvumkang yvummo ma zo le, asu gi woq-u hai zhung eq kisu zo zhang ge le nganvung olvang alvum ban se, woq-u xi ri nganvung zi dat zo zhang gi, qungzvau zvau、qiloq lvoq lvik、qungno 、ulvum no 、singbun nye no、qipam no、nvutkau zheq、qising sing dut e bve ri wo ya le.

Ao ma woq-u xi ri hai eq kisu zhvoqzo zhang, no xibve wo zo ge e paqzhvi xi qo sira mo bve daijvo dvo gvo e chom wu se yu shang.

1、Imyit singbun no zhang, woq-u eq wuibu nyvunshuq aq

Kisu mu ge le lvu ga zhang gi, akui     byvat le chi sira mo bve zhep wu gvo ri,woq-u  u-gvang ma myiwa nonlinzhi ga e ze bo le mu, zoze xi eq byugung ma e qipam ma lo wo tup ge lui, hai nobau ri awo zuq wang lo gvut wo migum le ga.

Zhvoqzo paqzhvi:Wuibu rukruk  zhvoq zvu dvo mai, woq-u ri awing doidoi dut shoq lvu pyi mai wuibu hut gvat lui, la zvui cham lo zhang shuq ri qipam hai zheq dvo e lvang ge lo le ga. Xima daibvun gvat le gi:Wuibu zvu dvo gu e tut qo eq yvang woq-u ma gvat ra dut le, za angvut zhang woq-u awo zhvoq nyvoq, lvumnye gu ri age shuq lazvui cham lo zhang shuq ri ge le, lvum nye gu shuq zhang gi qipam lvang dum dat sai lvoqcheq le ga.

2、Myoqdong myigo dap zhang danggui eq woq-u zhvoqzo aq

Myiwa danggui ga e zhung chi eq woq-u zhvoqzo ri, myigo hau bve wo lvoq qo byvam le ga, paqzhvi zo xigi Nanjin myuq myiwe zo shang noya chirung zhvoiqo no ya sira mo Zhang Shizhung gva toq dvo ri, woq-u ri xisu gvut zhvoqzo ri gi sui wo zhat lui sui yui ri ngon le ga, haumu《Buncau gangmu》ga e mvanhaq chi gva mizving dvo zhang ma gva dvo gvo ri danggui gi myiwe wui zo ri ge dik e lazhung chi ngvut le ga, akui le chi sira bve zhep wu lui dum se lo gvo gi danggui suicho sui yui ngon qo ma ri gewang zhaq bo le ga .

Saizo paqzhvi:Danggui 20keq,woq-u lacham,miko shi mo 4cham ri hi wuibu eq nyoqnyoq zhvoq dvo lui, woq-u ri zhvoq yu e mai, ajvap cheq byvam lui dong zo tau tong mu, danggui miko shi mo eq nayi 20minit gvo zhvoq zhang ge be .

Xima son zhe ra qo gi:Danggui zo zhang gi zoshang lungtung lang dviq lo le mu ,zo- shang gung wun bang eq zoshang ri nauhuq nyi bang gi age zo, zoshang wui ri age zo ga .

3、Myin ri qungzvau zvau bang woq-u eq shatang bungzo aq

Myin ri qungzvau zvau bang gi woq-u eq shatang bungzo ri  ge le, zhe yvang gi cammyvi hai myvi lui qungzvau zvau bang zo ri zhe ge le.

Saizo paqzhvi: Woq-u ri koq ma bat gvat lui lvu nyvo dvo mai shatang gvat lui au mai bung zhang ge be .

4、Qungzvau zvau zhang woq-u eq chang wing bungzo aq

Woq-u eq chang wing bungzo gvilvang qungzvau zvau e ge le.

Saizo paqzhvi: Chang ri tung lui awing zhvup yu mai woq-u wing ma gvat lui bung zo zhang qungzvau zvau ge le. Xima dum daibvun gvat nau le gi woq-u bung e kun haizhung namhom ze ri age gvat, wo bung toq lo eq nyenye za yvang zo ri ge le.

5、Qungzvau zvau zhang nvam-   byvi eq woq-u zhvoqzo aq

Nvambyi eq woq-u zhvoqzo ri qung- zvau zvau e ge le. Paqzhvi zo xigi Hunan mvanhaq chi dvanmo zhong ma sira mo Zhu Zuyi daitoq lo e, nvambyvi eq woq-u zhvoq- zo ri gi nauwing toq e mai lai mu, yishi wozo zhang zhe byu mang ri alui, gungdu ri wangzan le.

Saizo paqzhvi:Nvambyvi 30keq,izhum lazvui zo ri hi nve hom yu lui, woq-u eq     awing gvut zhvoq shuq zhang zhaq ge le.

6、Myiwe wui me dut lui wam no zhang yimucau eq zhvoqzo aq

Myiwe wui me dut lui wam no zhang  Myiwa yimucau ga zhung eq woq-u zhvoqzo gvilvang ge le. Paqzhvi xigi Bejin mvanhaq chi dvan mo zhong ma sira mo Wung Wuijen gva toq lo e ngvut le.

Saizo paqzhvi:Myiwe wui me dut lui wam no, angvut zhang mang gung byoq no zhang,woq-u 10cham ri yimucau 30keq ma jangyuq lazvui gvat lui zhvoq e mai, wo zhvoq zhang gi byvinxang ma gvat dvo mai lanyi lacham yuzo ri ge le, byvinxang ma woq-u 10nyi gvat dvo gvilvang hai ara, yimucau eq woq-u zhvoq yishi zo nyi zhang mang gung byoq no bve zhe ge le.

Xima son zhe ra e gi: Yimucau gi lazvui ngam zhung zoze ngvut le, haumu lui gung hai ngam bang bve yimucau eq woq-u zhvoq  ri gi muigui banbo、guihua banbo angvut zhang moqli banbo bve gvat lui zhvoqzo ri ge le.

7、Qising sing zhang woq-u eq huzvai nvezo aq

Qising sing zhang woq-u eq huzvai nvezo ri ge le. Paqzhvi xigi Wujin Chungqin myuq zungdui chirung mvanhaq chi eq noya wap ma wapsing mudve zau Tyen Wuijin dai toq lo ngvut le.

Woq-u eq huzvai nve zo zhang, huzvai eq qising sing ri wo ya le,  xigi gakun le mvanhaq chi eq noya le ga chisira mo bve ri daitoq lo wu be, huzvai ma gi qenwuisu myo lui u bve sutchi zhvut qo ma gewang bo le, haumu woq-u、waqsho、bve gvat lui gaizo zhang zhe qising sing qo zhaq wo ya ge le.

Saizo paqzhvi:Huzvai haq 150~200keq ri zhvoizhvoi chi hen dvo mai, cu 5~8keq hen dvo,izhum 0.5~1keq hen dvo、woq-u 1cham hen dvo、waqsho 50keq hen dvo,zoze xibve  ri laqom za nve e mai lanyi lada zo zhang zhaq ge  le.

Sai dai bvun ra dut qo gi:Huzvai eq qi- sing sing  zhang ya ra ngvut ri gi, qi gi sho nau lui awo shotoq gvut wui bang zo ri sheq zhe ge le ga.

8、Qungzhit zhang namcu eq woq-u     zhvoqzo aq

Qungzhit mu soisoi ga zhang namcu    zhvinwing eq woq-u zhvoqzo ri zhaq ge le.

Saizo paqzhvi:Woq-u ri zhvoq yu mai ajvap cheq byvam lui namcu wing banjin gvo eq woq-u 10-15minit gvo zhvoq lui, lazvui lumlum ga zhang woq-u cheq zo mai, namcu wing xiri shuq gvat aq, lanyi lada zapzap 10-15nyi gvo zo zhang zhaq ge le.

Sai dai bvun ra gi, qungdong yvang ma shochap zo hai lung bang、wuison ga su myvang bang age zo ga.

(Puq gvasu Zunwa Nangbang)


编辑:赵芹芳

Logidat paqzhvi 科普

more

Laili laigva 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.