Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >综合

Kunmyin ma 2019zan zum go be

昆明欢度景颇族目瑙纵歌节

作者:赵芹芳
来源:德宏团结报 发布时间:2019-03-06 10:29:39

   Yvumsing wap lusik 2qap 23nyi mai 25 nyi zhe, 2019zan Yinnan byumyvu wakau ma zum go be.

Zum go aqing hau jiro, Zaizo zomyi  zoram wui nyi kangmo Zaizo wakau kumdong ma lam wu gvun bang ri ichui pigang mai lvom kungga gvun agvo; Nyi wui napjvo la- dam go, myintang ladam go gvut bigvo. Zaizo wa zum qam ma, lam yong wu gvun bang zingte ut te jo、mikon te jo lui, gibu gira zum le bo zhe go gvun bigvo.

Zum go zhang ma,  tungking loqmu zui byu e“Zaizo woqgan loqmu”dvam byvaq shit, lam wu gvun bang yvumsing ngui e loqmu ze ge qin wui gvun. Lam wu gvun bang Zaizo amyvu goidvu dut e  “Poqjeq zangbo”wangzan wumman luq e sunzang le ge zhvum wu,  zum le ge go  zhvam wu be.


    Zum go bvoi gi hise hidat bang eq age e ri go qo byvam、ge e ri go wang yu、nguingon yapkap qo ri gvungdvon、guqzo muilvum ri ki lum e tungking bvoi ngvut le, Zaizo amyvu e labau、laili paqzhvi、sumlvo zhimu paqzhvi qom byvaqshit e bvoi ngvut mu, “Maunun myinun zum”、“Byumun byudvung go e zum”ga mying myving byi mu, zecau zemyi laili paqzhvi migum gva mizving buk ma zang gva lvung dvo be.(Puq gva su Mulat)编辑:赵芹芳

Logidat paqzhvi 科普

more

Laili laigva 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.