Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >科普

Chi sira mvoq shit gvat e paqzhvi dangkun zo

健康小常识

作者:赵芹芳
来源:德宏团结报 发布时间:2019-03-06 11:09:53

    Byu gi myoq pong yvup bun lo mai,ladam dvaq put dvoq age gvut ga,5minit gvo    lyeq san gvat izhvang 10dam gvo soq mo she gvat,byu e ipyo ra bun san lo zhang sheq,yvo le za dvoq yap lo ra dut le ga,hau tang mai pyidum 5dam lang nyvang gvat, coqcoq ma wuibu lum 1-2 gom shuq gvat ra dut le ga .        

  (Zungtung Lagam)

编辑:赵芹芳
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.