Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >文艺

Midung lusik 7kat

要闻7条

作者:赵芹芳
来源:德宏团结报 发布时间:2019-03-06 11:20:53


 Zhunggo mingbyu tung misa bongban wapdoq  nambat 13cik mingdan gom anum muwun wapdoq 2da zuppong 3nyi myintang mingbyu zuppong yvummo ma pong hi bigvo. Xi Jinpyin mu e Dang eq mingdan nvikbo suwun wui zuppong ma zhe kilum bigvo. Zhungyang jiwui mingdan zhepgon wap qanglu, anvik zan hapzui e mingdan mingbyu gungtai bve sangjvo e qangshit laigva22kat eq mingdan gom tung misa bongban wapdoq ma qangshit laigva22kat banshoq ban wo lazhang byvam be ga.

③ Sikung mau nyva amu gonwap mai, xi jiro Mangshi Zhipang zhin Gaidau wapung howa yo ma byu akang e zhak mai chi bik, chipun san zhvam shit agvo. Byu akang e howa amu zhak xigi akui byvat howa mu ma chibik chisan ri zhe jai e zhak yvang ngvut ra, chipun rara wo san zham, chipun wo shen chung, ngunbun wo lvoq yom mu gi gewang ri zhe myvang ra, howa nuqpyi ma lada dam ma nobau gam、 bau sat wo dut ra ga.

④ Xi jiro, ming nambat2lvum chirung ma chi sira mo bve eq lo dvunshit dvo ao ma, Yinjang ginwang mingbyu chirung bang sing suicho kat ma shochap cauzhi dvo e roq za wo yu byvam hi ong dvo bigvo.

⑤ Lvomo2qap28nyi ma, Mangshi mai Myenming Mandelyeq zhe maudang rot e lvomo laqap bying be. Gvazving dvo gvo ri, maudang qo xikat laban labat gi3da dang le, zang lang de lvai e byudu3323yuq, xi gu ma, maujvo lai wang e byudu1530yuq, maujvo laitoq e byudu1793yuq, maujvo zang laitoq laiwang e maudang27dam zhe lui, lam yong wu gvun bang e lo qo zhaq yo bum be.

⑥3qap2nyi napjvo,“Gungbyvan Sikung·Huilung sipoq hom”ga e2019zan Lyanghoq minggvan munmu bo e sipoq yo yam bum gvong ma qilveng zhi qinglvum be, nganvung mingdan kau ma ming myuq kang mo eq Faqgo、Ruidyen、Yidali、Yingo、Myenming mu e 9mingdan ma e qilveng gvam zhi byu 294yuq lo zhe bo zhi qinglvum bigvo.

⑦ 2qap 28nyi mai 3qap 1nyi ri, Lungchon ginwang 2019zan Liso amyvu e Koqshi bvoi Husa mauwa Pyinshan wa ma gvut bigvo. Tung mai lang mai byin mai mun mai zing lo bum e auzo numnang wui,hau zhiwo ma liso amyvu gumang nvikdvang wui eq gibu gira tungking bvoi chom wang gvun bigvo.


编辑:赵芹芳
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.