Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >文艺

Bainam eq logung ungzo mvomyi(3__1)

作者:闵建岚
来源: 发布时间:2019-02-21 11:12:52

Yomu zui su byupo layuq, bainam eq logung she chung mu myuqkau gai ma e ungzo e ga, bainam lingzing ma gi zhvuzo dvui hut dvo mu, myoqdong gi myuqkau gai shut hu mu so e lo nyi be ga.Akun zhang kaudung zhum sumyuq gi yomu zui su bainam eq logung zo she lai lo e lvom myang gvi mu,kausu layuq dai e gi :“Ngo bainam e kau she gi ri yomu zui su lvang abun myang shi ma wo kau yu le”ngvu ga, kausu zai layuq dum dvu dai e gi :“Ngo yomu zui su loqpyo mai logung zo haudu e wo kau she yu le” ngvu dum daitoq lo be ga, kaudung sumyuq ngvu su dum dai e gi :“Nungnvik e kau ra muzo gi lui ashi, ngo zhe gi yomu zui su mebu e wo kau qut yu le” ngvu ga .

Kaudung sanghi yuq gi yomu zui su qogoi zhe goi dvo le zhiwo ma zhe zhang, zvik za zai e lo mu bainam lingzing ma dvui hut dvo zhvuzo e haq pyiyu mu, logung shimyi tang ma haqdvui dvap gvat lui, yomu zui su e bainam kaushe chung be ga.Yomu zui su numtang shut lvikwu gvat zhang yvang e bainam zo achang so dvo lo mu imyit ungkau dang dai e gi“Acha e,laqing za ma bainam zo xi gi ka qo pang lo byuq be lvu?” ga kat ho wun be ga .

Haukun zhang kaudung layuq gi yomu zui su nam ma so e mvau lui e myi e gi:“ Akau nang hai zhung ho le lvu? ”ngvu,yomu zuisu kaudung ri dvu daijvo e gi:“ Nga e bainam zo amyang lo o! ”ngvu zhang, kaudung gi:“Ngo nang e bainam ri myang e, akang kausu layuq he hi ma sikbvung shut she wang e lo be. Akui nang chang kat ri gi nang e bainam zo ri chang qit zhvup ashi, rauchang kat aq”ga zhang, yomu zui su gi yvang loqpyo ma she dvo logung zo kausu loq ma gvat byi dvo mu hanhan hi shut katdin e lo be ga. Haumu kausu hauyuq gi agu lu za yomu zui su logung zo she chung mu lo byuq be ga .

Yomu zui su sikbvung mai dum dvau toq lo zhang, yvang logung zo ri alo dum myang lo ga, haumai ngau izhvang qo so nyi be, so dvo so dvo zhang wuinvong nam ma so zhe mu, hishut dvuwu gvat zhang byupo layuq ri wuinvong yam ma ngau zung dvo e lo myang mu lui, yomu zui su gi shijo imyit mai :“ Nang haimu lui ngau nyi le lvu? Hai zhung mu toq be taq?” ga myi zhang, byupo hauyuq gi:“Subve ngo ri hing ladai mo waq byi gvat gvo mu myuqkau ma lo bi de byi aq ga, ngo gi lvum so moi mu lui wuinvong yam ma lo zung qing yu le ngvu zhang, rap za zang yvupmyvi byuq mu lui yvupmoq mai hing qudai hau ri wuinvong ma rap za zang lveng lvung byvam be o!”ngvu ga. Yomu zui su dum myi e gi:“Haimu lui hing qudai achang ceyu e lvu?” ngvu zhang, byupo hauyuq dvu dai gi :“Ngo wuili ase mizho, wui ri agang yvang juq ro, kayuq wa hing qudai wuinvong mai le bu cetoq yu bang ri gi hing ice tung zhvunghuq gambyi ra.”ngvu dai mvau be ga.

Haumai yomu zui su myit ma agang haq gibu e gi:Nga bainam eq logung le kau yu byvam byi gvo mizho, garai gisang eq ngo ri le girum be ngvut ra ngvu agang haq gibu nyi be ga. Yomu zui su gi yvang gungdu ma wut dvo mebu banshoq qut dvang byvam mu, wuinvong kau shut bvojvek zo su gvut byamwang lo be ga.Yomu zui su gi wuinvong kau ma kamyvo kat ho wu ri hing qudai ri a- myang,haumu lui wuikau mai dum dvau toq lo zhang yvang e mebu ri adum zhoq dvo lang lo ga.Hau gi kaudung nambvat sumyuq ngvu su eq le kau lo byuq be ngvut ra ga.

Byunyi lazai le ze nyi ri gi, sumzai mvomyi ga dangkun zhoq jo lo ra: Myitson azhe su、azhing ra zhing su、hai ri aluq myoqnoq su.Mvomyi xikat daijvo nau lazhvum gi, numnang auzo hi ma gauha age lvum gvat ga. Danggve, nang numnang auzo hi ma ngo gi shingan ma numnang agang yvang myo le ga kai gauha zhang, nang wo numnang wui gi, nang wui dvo sho dvo kun le bu girum tuqbang nyi le lvu? Yvumsing wo dvo sho dvo kun le bu girum tuqbang su sheq yvumsing numnang mo wo son le ga, numnang wo ri gi yvumsing ri girum tuqbang gu numnang sheq wo ra dut le,sandvu la modo wo gvilvang, lungseng lacham wo su eq agingdan ga.

  (Gvasu:Muiho Laqpau)

编辑:
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.