Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >文艺

Dviq dvo kun le nga myit ma gonyen(3_1)

作者:闵建岚
来源: 发布时间:2019-02-02 09:30:18

Zoshang kun ri lazan tung ma zhe lang de le gi gonyen be, haukun zoshuq naunau amyang zo, gonyen zhe zhang sheq sho myomyo myangzo,zhoshoq kausoi myang zo, pauzhang myangbvuq, haumu gonyen zhe nau dik. Loqnyvui quingvap gvat ri gonyen zhe ra lvomo la i qap za lo ngvutzhang gi gvo bang eq gaiwo kat bi houng mu gonyen ngun ho jin be, wo ho ngun gi gazhung wui ra lvang alvum son bun, pauzhang wui ra ngvu za son dvo.Pauzhang wui ngun wo kong dvo zhang gi imyit nyenye za gvut gonyen zhe ra lang dvo nyi be. Haukun le gonyen gi lazan tung ma zhengon bun zhe langde e bvoi lalvum, gonyen zhe ra la i gai bo ashi mai gi zhoshoq kausoi tung ra hen be. Nganu gi zangbung chin hen dvo, tung bi ra hi zo ma gi bum ma yoso ngoqpoq lo ku hen dvo; ngawa gi gong gvirvang bat zvoq dvo, ngo gi pauzhang bvuq zhang chung ra hoshin yu lvap.Zhoshoq kausoi tung qing zhe zhang gi, summyi yvum chombvong mu bvoi zo ja chom tung, zo- shang wui e mu midung gi, tung zhang gong gvirvang nang, zangbung labung bantung tang ma gi gvo bang wui eq layuq ri lalving nepyit byi e zhoshoq lang zo gvun gvut.Chom bvongtung e yvumkang yvummo ma zhoshoq ban chom tung e mai gi, kausoi dum chom tung be, kausoi tung e kun, zoshsng wui myo lang zo nau le gi, tangtang cum ma ri dunlvong mu, zvaizvai za gvut langcheq mu angzhvin wing eq nyvozo gvut e. Kausoi zhoshoq ban tung

dvo mai gi gonyen ri zo ra sho、i、 bvuq ra pauzhang bve ho hen jin lvum lo be,zewui ra hi ma gaimo nyi (gonyen wang ra hi ma tangtang gai) hai wui ra, gaizo nyi(gonyen wang ra nyi le gai)hai wui ra gi noq mai son ge dvo mu, gaimo nyi gi pauzhang bve myang ge dvo ze wui, gaizo nyi gi byam zo ra ze wui gvut.Gonyen rau wang kun nganu no ma alang dai nyi le gi, gonyen ma zo ra ze hi ma banshoq hen ra dut le, gonyen ma nomu zhang, sun age wang, byinwe age toq ga. Haumu wohen ze gi gonyen wang ra myin hi ma qik shinoq hen dvo, zoze ma kazhung dvomyvi ri lvang bvisa sa zo ra bum waqlvai lo ku ra gi advo myvi , waqlvai bvisa gi zoshang kun gonyen le zangsun ma zhengvam bun lazhung ngvut le.Gonyen wang ra myin zhe zhang zhe gibu le gi pauzhang myang bvuq, haukun pauzhang ri lomlom zi awo wui, bvuq gi dum bvuq nau, lazan jai wo wui ri gi la i shap za, bvuq zhang roi gom awam nyve bvuq byvam, pyoq wun dvo mu lacham cham za bvuq gvun e. Adat dvomyvi gi lazan yvum jvo eq iyvum ma pauzhang lashap zi chom wui bvong bvuq e, zhe adat dvomyvi dik e gi lazan le gonyen ma ngamoq wa ma layuq pauzhang awo mu, nomo nyi nap wa dvum kat batmyving mu gonyen kat bvai wun e ngvut le.

Gonyen wang e myin, bvuqnau pauzhang banbvuq, wuizui agum zohum shuq hum lvum mai gi, tang napjvo wuisik kam ra qo dum myit hen dvo be. Wusik kam e kun qinggan lvum le gi kayvum hi yvupnoq wo dvoq, kayvum hi wuisik wokam ngvu,wuisik wokam dvo zhang nganu gi wuisik eq zanggai, ngo gi gonyen bvai dum dvoq so be.Gonyen bvai ri layvum yvum gi zhoshoq lvom byi zo, layvum yvum gi sho lvom put byi, layvum yvum gi ipe lvom byi shuq, layvum yvum gi pauzhang lvom byi, haukun pauzhang lvom byi zhang zhaq yvang gibu dik e ngvut le, hai- mu lvu ga zhang, haukun pauzhang bvuq gi bvuq nau wo gi myomyo awo, gonyen bvai e nomo nyi nap, zang gi kadu ka zo mu pyizum bve eq nyingon gvun be.Go- nyen banbvai tang ma, chomzo chomshuq ngon gvun lui gibu imyit eq dum lang lvum dvo le gi, nyiqui ri gvo bang wui chom shui ngon gvun ra qo, haukun wa ma suwun wui wazo tumzo ri shuingon gvun le gi, tangdve bik zinggo go , dvinggo go , bolung bat gvut, zhe gvam wu zhe ngon bun le gi, tangdve bike eq bolung bat, tangdve gi myiwe wui dvap yuqge wui bik, yuqge wui awo bik qo zhang myiwe wui eq yuqge wui ri chupzo (sho i zoze toq nvang); yuqge wui wo bik qo zhang gi myiwe wui ri chupzo(sho i zoze toq nvang) gvut, haumu tangdve bik e kun, myi-um te gi dvemdvam ga, wa ma dviqzo gvozo wuiwo langtang giru gi shoi ga ngon dik be.Akui myi-um abyi chung lo mai umte ri awo jo loq, anvam sumnvam mai bikjo lo e tangdve ri amyang wu loq.Haukun nomo nyi gibu gira wuizui agum chom ngon lvum mai, nozo nyi ri coqcoq nomo nyi chomngon gvun ze bve gvut ashi, zoshang wui napnoq sun mai gonyen za abvai loq, nozo tang nyi mai gi notoq mu buinum zhinve kat hui e lo be.Lacung lazan lang nyi e gonyen ri inyi chom ngon eq ashau awam lvai gvat e su ga gu lai lo be, dum zhe ra gonyen ri dum lang nyi be.

  Dviqdvo ashi kun le gonyen, ngon bun le gi hai ri akui le ja naunau lomlom amyang zo amyang shuq amyang chung gvi- lvang, gugu mangmang yvumjvo buinum dviqzo gvozo gonyen rau zhe hi mai, myithui manghui mu zhoshoq kausoi chom tung gvun e ri ngon bun dik; wuisik o hi wo kam kam ngvu qinggang lvum e ri ngon bun dik; gonyen chom bvai lvum gvun ri ngon bun dik; nomo nozo nyi gvo bang wui eq dumdum dvidvi shui chom nyi chom ngon gvun ri ngon bun dik be.

编辑:
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.