Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >综合

Nganvung mau midung lusik 7kat

州内要闻

作者:赵芹芳
来源: 发布时间:2019-01-29 10:05:59

▲Xiqap 21nyi mai, Mangshi Nungken qokat(Tonjeq gaimo mai Yinshui lu qokat tung) ma napsun 7qing mai myin 11qing zhe shoq modo age shap ga. Qo xikat gi Jintaq shuixang qo tung ngvut ra, hi ri sai dvo e qo yam modo shap zhang ma, modo zo bve gi ge shap le, 2dun atoq lai e ze lang modo gi age shap. Atoq ma dai dvo zhang ma modo ge shap age shap e gi laigva gvadvap shit dvo le ga.

▲Xi jiro, Mangshi ma apau ayu e “Zhunggo myit dvo qo•Muzui jvet”ga e muzui byu alvo soi laigva sumla dvap byvaqshit dvo  agvo, byvaqshit dvo zhiwo gi: Mangshi dang wapdoq dangpung zhong yvum lazvang bingdoq wap mo ma gvut dvo agvo.

▲Gonyen zhe lo aqing ma, Yinjang ma gonyen ze ung gai ma pong dvo agvo. Gonyen ze ung gai gi Yinjang ginwang Yinyen gaizhang yam maumyi gvom zhoq dvo zhang ma pong dvo agvo, mi dung gi gonyen sumla lvo、gonyen gvungdvon laigva qap、myi qun ze bve ung bum agvo.


编辑:赵芹芳
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.