Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >科普

Kungga paudvap qo

有礼貌

作者:赵芹芳
来源: 发布时间:2019-01-29 09:53:26

Myvipo dai le ge : “Wuizui gi, zhe yung dik e dangkun yvang be, kungga paudvap gi,zhe kik dik e isam yvang be, ngon e、 ge e   pyizum myomyo zhe wo zum ging ra ngvut zhang gi shidaq kungga paudvap lvum ra dut le. ”ga.

Kungga paudvap qo gi byuze tung ma zhe abvun yvang ngvut le, byinchang shidaq zhe zumra qo ma midung ri ngvut le. Byuzo layuq nvik ajing eq jing gi yvang pau dat dvap adat dvap e ma ge wu toq be. Pau dat dvap su ri gi yvang byugung zhvoi azhvoi mai za age wu, yvang ungkau imyit zhvoi azhvoi mai la ge wu se le, imyit zhvoi zhang byugung ri zhvoi be.

Mangzo eq zoshang jiro、byinchang shidaq、myiwe yuqge shidaq、mingdan eq mingdan shidaq pau dat dvap lvum dat kungga lvum ra le.

Kungga pau dat dvap su gi yvumsing ganzvang zhe wo lvoq myvang le.  Byu ri pau dat dvap su gi subve ri yvang ri pau dat dvap dat kungga le, yvumsing myit ungkau ma yvang kungga paudvap lvoqman qo ging za myit dvo, byinchang shidaq、yvumkau dong igvun kau ma kungga paudvap qo imyit       ayang bo zhang sheq yvumsing ganzvang zhe lawo lvoq myvang le.

Kungga paudvap gi imyit eq imyit hui nyo lvum e dong ngvut le.Kungga paudvap gi byuze tung ma yvumsing ganzvang lvoq dvoq qo yvang ngvut le, byinchang shidaq zum lvum ri zhe midung zhe aqak dik le gi kungga paudvap ngvut le. Pongshingra byu shidaq ge age mu, shut ashut e mu ri dat toq le, mu piran zhang o shut ashut、 o ge age dai lvum ra ngvut zhang, kayuq zhe dat kungga paudvap zhang kayuq wum-o zhe bo, subve nang ri paudvap dong mai loq shijvam jvam goq ga zhang, nang loq ri ayu toq gvut dvuq mvat dvo gvut、subve nang ri wuizui byi zhang, nang yvang ri myoq duq mo gvut dvuq zung dvo、subve nang ri kungga paudvap dong mai wuibu hut byi zhang, nang gi ging ri aging shuq gvut, xisu gvut be mai gi nang dvira kamyvo bo gvilvang, nang yvumsing ashut gvi- lvang, subve ri dang dai aung loq.

Kungga paudvap gi yvumkau dong ma e paqzhvi yvang ngvut le, zoshang zo le nyi e mai inu iwa eq sanghi mvoq byi le gi kungga paudvap ngvut le, sanghi dang dat dai le kun anu、awa、azhvi、awvoi hi wut mvoq nvang le; yvoyvo mai、wangzan le luq、dum huishang、jvezhu gvo be、le zung aq ga e dangkun xibve dum shui dai mvoq gvut. Xibve mai zoshang ri yvumkau dong shidaq kungga paudvap lvum mvoq se lo le.

Kungga paudvap zhang pongshingra zhe wo zumra. Pongshingra gi amyu myu byu zhum eq pung dut e ngvut le, nganvung byu shidaq kungga paudvap lvum e gi wum-o gvat mu yvang gvut ra dut le, kungga pau dvap gi byu shidaq zvam byi lvum e zam ja be. Myvipo dai le gi: “Dvira bo zhang, ming gvan wo so zham le, dvira abo zhang qi la- gvam lvang awo dvu ga”, asu mu, kungga paudvap gi byu shidaq、minggvan eq ming- gvan shidaq e zam ja yvang be, zam zhoq zhang sheq byu wuilang mai lawo gu lai le.

  (Puq gvasu Pauyam Muzhong)

编辑:赵芹芳

Logidat paqzhvi 科普

more

Laili laigva 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.