Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >综合

Midung lusik 4kat

要闻4条

作者:赵芹芳
来源:德宏团结报 发布时间:2019-01-16 10:01:47

▲   Xi jiro, Zhunggung gunzhvung wapdoq muban wap mai《Zhunggo Gunchandang dvirva zhep wu rungwap zhep gon tung dvirva loqmu chung yung》 yin byvo toq gvat bigvo.

▲ 1qap 4nyi napjvo, datwup tun dem zhak eq lvomo laqap myit wu zvuq dvo mu yvang tundem dvo gvizhang, Yinjang ginwang ma Sikung mau mi shau dik e seyo duisak myoqcam pyu loq hing myuq ri latung zo myang tun dem yu gvo e ga.

▲ 1qap 3nyi ri, Mangshi Zhipang zhin ma yomu mingbyu Fang po layuq zhvinvan datwup mai, pyuiwoq qom zhvup zving, de de ung dvo e datwup datbung lvo qom byvo toq gvat be. Zhepgon wu gvo ri, Fang po xiyuq gvut e loqmu dvira ma aang e dong seyo duisak lang de ung mira bo lui, akui yvang ri zhvup lvung dvo    bigvo ga.


编辑:赵芹芳

Logidat paqzhvi 科普

more

Laili laigva 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.