Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >要闻

Nganvung mau midung lusik

作者:何木介
来源: 发布时间:2019-01-07 11:01:52

Sakung mau myung muqjvup qut byvam shuion pung muzui wap mai, 12qap 26nyi ri Yinjang ginwang ma myung muqjvup qutbyvam muzo ming ma shitjvo dvo be. Mauzvang mai zhepdveng wu gvo ri, Yinjang ginwang myung muqjvup qut byvam muzo zui e gewang zhaq myang be, myung e byudu zhaq shau byuq be, wuiyak yvum bang ri muzui zhisai zhang ri zhaq wo lvoq rva dvo byi be, toq mai ap dvo byi e qo kang mo wo zui kap dvo be. Sakung mau myung muqjvup qut byvam shuion pung mai myit pyi wu gvo ri, Yinnan ming myung muqjvup qut byvam shuion pung bang ri ge zhepdveng wu nvang be ga. Byvoshit aqing gi 2018zan 12qap 26nyi mai 2019zan 1qap 2nyi zhe shoq (Loqmu qing aqing eq bvoi aqing mai lailui ). Laqma nang su hai sang nau zhang gi, Sakung mau myung muqjvup qut byvam shuion pung muzui wap ma daijvo aq. Zhepgon zhvinvan: 0692-2121950.

编辑:何木介

Logidat paqzhvi 科普

more

Laili laigva 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.