Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >要闻

​Sakung mau reng e sikmyi mingdan sikyo cangpun zewang zuisai qo

作者:何木介
来源: 发布时间:2018-12-28 16:14:57

  

Sakung mau reng e sikmyi mingdan sikyo cangpun zewang zuisai qo dingman zhvundvui wang, 2017 zan mai hen zuisai gvut e mai kinyi zhe, reng e sikmyi   sikyo zhangdam 600mu wo sai dvo be, banshoq qom yuzving dvo e reng e sikmyi 49 zhung, xi gu ma yu wang lo e reng e chungze sikmyi 21 zhung、reng e bumbva mau chungze sikmyi 28 zhung. Banshoq zuisai qo gi 2019 zan ma wo ban zuisai ge shoq ga sonhen dvo agvo, reng e sikmyi lvoqmyo zham byi qo eq migum hung ge mumo qo midung zuige mu, samlik qo eq cheqzui qo mumo eq bidve zui mumo 3 qo zuige gvut ga.

编辑:何木介

Logidat paqzhvi 科普

more

Laili laigva 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.