Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >要闻

民文、缅文网站培训会

作者:何木介
来源: 发布时间:2018-12-28 16:07:00

Byumyvu mying laigva eq Myenming mying laigva dvatbyvung paqzhvi mvoqbvan pung pong be

Lvomo 12 qap 25 nyi napjvo ri, Myithui laigva rung mai dvatbyvung sira zhi byi gvut mu, byumyvu mying laigva lazhang bang eq Myenming mying laigva lazhang bang ri Fangzhin Xangyu V5 dvatbyvung paqzhvi mvoqbvan pung pong be. Dvatbung xi gi byumyvu mying laigva lazhang bang eq Myenming mying laigva lazhang bang ri Fangzhin Xangyu V5 dvatbyvung paqzhvi mvoqjvo nyi ra.(Lusik gva su Muiho Mugvai dvatbung dem su Zhang Rentau)

编辑:何木介

Logidat paqzhvi 科普

more

Laili laigva 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.