Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >要闻

2018 zan Yinnan ming dvanmyvang zhong imyit wangzan mvoqshit samlik pungzo zantang zuppong

作者:何木介
来源: 发布时间:2018-12-28 16:11:55

2018 zan Yinnan ming dvanmyvang zhong imyit wangzan mvoqshit samlik pungzo zantang zuppong xi jiro Sakung sira gvolik zhong ma pong be, 10 yuq imyit wangzan mvoqshit sira hau nyi le e nambvat 7 cik Yinnan ming dvanmyvang zhong imyit wangzan mvoqshit rungmu zui wum-o doqdan qinggan lvum bilom agvo. Shigut qinggan lvum mu, Kunmyin Liqgvung zhongmo ma e Gvau Lui、Yinnan sira mvoq zhongmo ma e Qen Liqmui、Sakung sira gvolik zhong ma e Yen Liqliq nambvat lalvum arong mying wo yu bigvo; Yinnan sutzum mvoq zhongmo Lung Xi mu e 7 yuq sira gi nambvat ilvum、nambvat sumlvum arong mying wo yu agvo.

编辑:何木介

Logidat paqzhvi 科普

more

Laili laigva 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.