Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >要闻

Laigva long laigva lazhang qo ganzvang lvoqmyvang dvoq e mvoqbvan pung pong be

德宏团结报社提升报纸编校质量培训会

作者:何木介
来源: 发布时间:2018-12-26 11:14:11

Lvomo 12 qap 22 nyi ri, Sakung myithui laigva wap bang laban quqnyi nap nyigvun aqing tong toq chung mu, laigva long laigva lazhang qo ganzvang lvoqmyvang dvoq e mvoqbvan pung pong be, 《Yinnan mvoqshit》 kumzup laigva lazhang qo u gvut su Yen Xanghui sira Myithui laigva wap ma e laigva lazhang bang eq qanglu sik gva bang ri 《Laigva long ganzvang myvang dvoq qo eq lazhang misat zuiging qo》musan muzo le qom mvoqshit jvo gvut ra.

编辑:何木介

Logidat paqzhvi 科普

more

Laili laigva 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.