Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >要闻

Sakung mau reng e sikmyi mingdan sikyo cangpun zewang zuisai qo

德宏珍贵树种国家林木种质资源库建设

作者:何木介
来源:德宏团结报 发布时间:2018-12-25 16:51:15


Sakung mau reng e sikmyi mingdan sikyo cangpun zewang zuisai qo dingman zhvundvui wang, 2017 zan mai hen zuisai gvut e mai kinyi zhe, reng e sikmyi sikyo zhangdam 600mu wo saai dvo be, banshoq qom yuzving dvo e reng e sikmyi 49 zhung, xi gu ma yu wang lo e reng e chungze sikmyi 21 zhung, reng e bumbva mau chungze sikmyi 28 zhung. Banshoq zuisai qo gi 2019 zan ma wo ban zuisai ge shoq ga sonhen dvo agvo, reng e sikmyi lvoqmyo zham byi qo eq migum hung ge mumo qo midung zuige mu, samlik qo eq cheqzui qo mumo eq bidve zui mumo 3 qo zuige gvut ga.

编辑:何木介

Logidat paqzhvi 科普

more

Laili laigva 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.