Search
WAP/PAD

Sanghi qap 首页 >> >综合

Doqshi Mugvai e tungking zangsun《Midat hui nyo lvum》 e tundem zhang zhe doq be

景颇族绿叶宴登上了《乡约》录制舞台

作者:赵芹芳
来源:德宏团结报 发布时间:2018-12-25 17:20:14

《Midat hui nyo lvum》e Mangshi nambat 2 da tundem zhang ma, sira Doqshi Mugvai sai e Zaizo amyvu e tungking zangsun lawam gu tundem jamzan ma zhe doq byvaq be, Zaizo diqa man bo e zangsun ri, sira Shau Dungpo zhvum wu migang ungut ngut le zhvat. Ao ma nganvung banshoq bang sira Doqshi Mugvai sai e zangsun chom wu wu shang.

Poqzhvuq zangbo gi Zaizo amyvu anvam byvat mai gvut jo lo e tungking zangbo ngvut le, Zaizo sunzang dat sai byu gi ashau, asu e, zangsun isam lvoq zhvoi, man zhe lvoq bo ra midvu gi, paqzhvi nik dik le. Doqshi Mugvai gi sunzang zhe dat gai  ngvam gai zhvoi su layuq ngvut be.

Zangsun ma chung e ze banshoq gi hai chipun abo e seyo bumgung wuikung bve mai ho lo e zhvat, welam ma gvat lvam  nyvi dvo e bum woq bve ngvut ra, zoze xibve gi Xishan mauwa、Zhungshan mauwa、Santaishan mauwa、Wuchalu mauwa bve mai yu lo e zhvat ngvut le.

Zaizo poqzhvuq zangbo gi zhumzhum sansan、chipun anyo, zo e kun poqhaq ri koq gvut, loq ri koizve gvut lui, sunzang ri  loqlap lap zo le. Sira Doqshi Mugvai dai ri, zangsun gai lo e kun, pijvi、zhvinwing、cochang、shipyik kajvo gvat ra ge jvo dat dvu ra le. Haisun ri kadong gai ri zhe tuk e se ra le. Danggve, nat woqsho nyvo e kun, lawam gi Linmung wing eq zhaq gvam nyvo zo bum le,  asu e zezhvin wing eq nyvo ri gi zhe yvang taptuk le. Xisu zangsun zo ri, zo ri man bo e mai lailui, gungdu ma hai zhiten adat bo ga.

Doqshi Mugvai ga ri, Zaizo sunzang kau ma paqzhvi zhaq nik le, Zaizo amyvu poqzhvuq jeq ma amyvu pyinli pyinshuq laili paqzhvi ri nikmo mo le.  Danggve, zomyi zoram sumzvoq zvoq e kun, myiwe zo yuqge zo yvumsing shidaq wu ngui su ri poqzhvuq mai imyit zhvitmyit   zhvunghuq shijvam ge lvai lvum le, yuqge zo su yvumsing wu ngui e myiwe zo ri poqzhvuq zhvunghuq shijvam lvai gvat zhang, myiwe zo lvom pong wu mu myit rot e ngvut zhang gi poqzhvuq shijvam hai ri adui e dum zhvuqhun dvau gvat le, amyit rot adong e ngvut zhang gi poqzhvuq jeq dvau jeq hun gvat le, xidong zhvunghuq dvau e dvau lo gvut zhang lazhvum wu se lvum be. Haumu, poqzhvuq jeq gi zoshuq ze qo ma za chung le angvut,  imyit zhvunghuq jeq ri ge gvut lui lazhvum zhaq nik le ga.

  (Puq gva lazhang su Mulat)

编辑:赵芹芳

Logidat paqzhvi 科普

more

Laili laigva 文艺

more
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.