×
×
        Search
WAP/PAD

Zupbvong paqzhvi 综合more

Kunmyin ma 2019zan zum go be
昆明欢度景颇族目瑙纵歌节

Yvumsing wap lusik 2qap 23nyi mai 25 nyi zhe, 2019zan Yinnan byumyvu wakau ma zum go be.

Logidat paqzhvi  科普more

Nyuq nyun yoq ri zo ra e shicham 春节吃什么水果?
春节吃什么水果

Gokun le bang daijo lo gvo dangkun lakun gi:“Azhung zhung shicham zo zhang gungdu wangzan le ”ga, haumu gokun mai akui zhe shoq,shicham myozo zhang dungdu wangzan le ga xi ri gi olvang lumzhing lui zo bum le, haimu lui shicham zo zhang gungdu wangzan le lvu ga zhang gi, shicham gi myigung mai yuqtoq lo lui, nganvung wacang wui